Ny hafatra fototra ao amin’ny bokin’i Jona dia mbola manan-danja indrindra. Avy amin’ny Tompo ny famonjena. Tsy fananan’olon-tokana fotsiny izy io, fa atolotra ho an’izao tontolo izao, araka ny hitantsika avy amin’ny mpanompo sampy Ninivita. Izay rehetra mibebaka dia ho voavonjy. Hitantsika koa fa tsy maintsy avy amin’ny Tompo ny famonjena, satria iraka mahantra toy izany i Jona mpaminany – voalohany, nihazakazaka niala tamin’ny antson’Andriamanitra hitory tany Ninive, ary avy eo dia nitaraina sy tezitra ary tezitra noho ny famindrampon’Andriamanitra tamin’ireo Ninivita tsy nisy indrafo. Ny bokin’i Jona dia mampiseho ny fahamarinana ao amin’ny Testamenta Vaovao fa tena tia ny tontolon’ny mpanota Andriamanitra ka nanao izay fara heriny mba hamonjena azy ireo. Tsy nosoratana ho an’ny mpitandrina sy ny mpampianatra ary ny mpitarika ihany izany, fa ho an’ny fianakaviana, na mpianatra, na izay te-hijery ny haren’ny tenin’Andriamanitra koa.