Ny hafatry ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia fanitarana ny asa lehibe nataon’ny Tompo. “Mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra”. Hitantsika ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly fa rehefa manao ny asan’ny mpianatra eo amin’ny fiainana isika, dia hahita ny fiangonana hivelatra amin’ny alalan’ny fitoriana ny filazantsara sy ny fiombonana, ka mifanankarena sy mitombo araka ny endrik’i Kristy. Ny andiany Proclaim Commentary dia mitondra fahatakarana mazava sy fampiharana azo ampiharina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy nosoratana ho an’ny pasitera sy ny mpampianatra ary ny mpitarika ihany izy io, fa ho an’ny fianakaviana, mpianatra, na ho an’izay te-hijery ny haren’ny Tenin’Andriamanitra koa.