Ny hafatry ny bokin’i Matio dia ny hoe Jesosy no Mesia nampanantenaina, ilay Mpanjakan’ny mpanjaka. Ao amin’ny Fizarana 1 ao amin’ny Matio (toko 1-7) dia nampahafantarina an’i Jesosy tamin’ny alalan’ny tetiarany sy ny fitantarany ny nahaterahany ary ny fampianarany isika. Avy hatrany dia hitantsika ireo olona manetry tena antsoiny. Ny fitantarany dia ahitana ny olona manetry tena indrindra. Miantso ny mpiandry ondry manetry tena ny fitantarany momba ny nahaterahany. Ny fampianarany dia mitaky ny olona ho “mahantra am-panahy”. Ianarantsika mandritra ny tontolo andro fa na dia Mpanjakan’ny mpanjaka rehetra aza i Jesosy, dia manasa ny mpanota mahantra hanatona Azy izy. Ny andiany Proclaim Commentary dia mitondra fahatakarana mazava sy fampiharana azo ampiharina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy nosoratana ho an’ny pasitera sy ny mpampianatra ary ny mpitarika ihany izy io, fa ho an’ny fianakaviana, mpianatra, na ho an’izay te-hijery ny haren’ny Tenin’Andriamanitra koa.