1 Petera (Serie Proclaim Commentary)

$15.00

5 amin'ny tahiry (azo avaozina baoritra)

Ny bokin’ny 1 Petera dia manantitrantitra fa mitondra faharetana ny fijaliana. Ny fijaliana no mahatonga antsika hanetry tena sy hanakaiky kokoa an’i Jehovah. Navelan’i Kristy hamolavola antsika ho amin’ilay olona noforoniny ny fijaliana eo amin’ny fiainantsika, ka hampitovy antsika amin’ny endriny ( Rom 8:29 ). Rehefa mandeha amin’ny fiainana isika indraindray dia mety hahakivy, kanefa zava-dehibe ny mahafantatra fa ny fijaliana atrehintsika dia mampitombo ny faharetana eo amin’ny fiainantsika ary amin’ny farany dia tokony hanamasina antsika ho amin’ny fiainana masina.

5 amin'ny tahiry (azo avaozina baoritra)

Description

Title

Mandehana any ambony