-FANAMBARANA NY FINOANA-

Ny tanjona lehibe farany amin'ny asa fiangonana na misiônera dia tsy ny fandefasana misiônera fa ny fandefasana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny misiônera. Izany no antony tsy maintsy hiray hina amin'ny finoana fototry ny finoana kristiana. Ny fahamarinan'ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny faniriana hampahafantatra izany any amin'ireo firenena dia ny herintsika mampitambatra. Satria ny iraka dia andraikitra voalohany hampitana ny fahamarinan'Andriamanitra ny Filazantsara amin'ireo firenena, ny fotopampianaran'ny Baiboly no voalohany.

Ny Soratra Masina. Ny soratra masin'ny testamenta taloha sy vaovao dia nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, ary izy irery ihany no fitsipika ampy sy azo antoka ary manan-kery amin'ny fahalalana sy ny finoana ary ny fankatoavana.

Andriamanitra. Iray ihany Andriamanitra, ny Mpahary, Mpiaro, ary Mpanapaka ny zavatra rehetra; manana ao Aminy ny tonga lafatra rehetra ary tsy manam-petra ao amin'izy rehetra; ary Aminy dia manana fitiavana sy fanajana ary fankatoavana fatratra ny zavaboary rehetra.

Ny Trinite. Andriamanitra dia naseho tamina olona telo miavaka — Ray, Zanaka ary Fanahy Masina — samy manana ny toetrany sy ny anjara toerany manokana izy ireo, saingy tsy misy fizarana natiora, tena ary toetra.

Providence. Andriamanitra, hatramin'ny taloha, dia mamoaka na mamela ny zavatra rehetra tonga ary manohana, mitantana ary mifehy ny zava-boary rehetra sy ny zava-mitranga rehetra; kanefa tsy amin'ny lafiny rehetra na inona na inona mety ho mpanoratra na mankasitraka ny ota, na hanimba ny safidy malalaka sy ny andraikitry ny zavaboary manan-tsaina.

Fifidianana. Ny fifidianana dia safidin'Andriamanitra mandrakizay ho an'ny olona sasany mankany amin'ny fiainana mandrakizay — tsy noho ny fahamendrehana mialoha ao aminy, fa noho ny famindrampony fotsiny ao amin'i Kristy — vokatr'izany safidy izany no iantsoana azy ireo, nohamarinina ary homem-boninahitra. Koa "izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena" (Romana 10:13). Ary ireo miantso ny anarany dia voafidy sy voavonjy.

Ny fahalavoan'olombelona. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny olona tahaka ny endriny ary afaka amin'ny ota; fa tamin'ny alàlan'ny fakam-panahin'i satana dia nandika ny didin'Andriamanitra ny olona ary latsaka tamin'ny fahamasinany sy ny fahamarinany voalohany; amin'izay ny taranany [izany hoe ny taranany] dia mandova toetra simba sy mifanohitra tanteraka amin'Andriamanitra sy ny lalàny, eo ambany fanamelohana, ary (raha vantany vao mahavita hetsika ara-môraly) dia lasa mpandika lalàna tokoa.

Ilay Mpanelanelana. Jesosy Kristy, ilay Zanaka lahitokan'Andriamanitra, dia Ilay mpanalalana voatendrin'Andriamanitra sy ny olona. Nandray ny toetran'olombelona teo Aminy - kanefa tsy nanana ota - dia nahatanteraka tsara ny lalàna, nijaly ary maty teo amin'ny hazofijaliana ho famonjena ny mpanota. Nalevina izy, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ary niakatra ho any amin'ny Rainy, izay velona ankavanan'Andriamanitra mandrakizay mba hanao fifonana ho an'ny olony. Izy irery no mpanelanelana; ny Mpaminany, Mpisorona ary Mpanjakan'ny fiangonana; ary Mpanjakan'izao rehetra izao.

Fanavaozana. Ny fanavaozana dia fiovan'ny fo nataon'ny Fanahy Masina, izay mamelona ireo izay maty noho ny fandikan-dalàna sy fahotana, manazava ny sainy ara-panahy sy mamonjy mba hahatakatra ny Tenin'Andriamanitra ary hanavao ny toetrany manontolo, mba hitiavany sy hampiharany fahamasinana Asan'ny fahasoavan'Andriamanitra maimaimpoana sy manokana irery io.

Fibebahana. Ny fibebahana dia fahasoavana ara-pilazantsara izay ampahafantaran'ny Fanahy Masina ny olona amin'ny haben'ny fahotany, ka hanetren-tena amin'ny alahelo araka an'Andriamanitra izy, mankahala ny ota ary mankahala (izany hoe mankahala) tena, manana tanjona ary miezaka ny handeha eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafaly azy amin'ny zavatra rehetra.

Finoana. Ny finoana mahavonjy dia finoana, amin'ny fahefan'Andriamanitra, amin'izay ambara ao amin'ny Teniny momba an'i Kristy, manaiky sy miantehitra Aminy irery ho fanamarinana sy fiainana mandrakizay. Izy io dia miasa ao am-po avy amin'ny Fanahy Masina, miaraka amin'ny fahasoavana mamonjy hafa rehetra, ary mitondra amin'ny fiainana masina.

Fanamarinana. Ny fanamarinana dia famindram-po sy famotsoran'Andriamanitra tanteraka ny mpanota izay mino an'i Kristy amin'ny ota rehetra, amin'ny fahafaham-po nataon'i Kristy. Tsy natao ho an'izay zavatra namboarin'izy ireo na nataon'izy ireo izany; fa kosa omena noho ny fankatoavana sy ny fahafaham-pon'i Kristy, rehefa mandray sy miantehitra Aminy sy ny fahamarinany amin'ny finoana izy ireo.

Fanamasinana. Ireo izay nateraka indray dia nohamasinin'ny Tenin'Andriamanitra sy ny Fanahy monina ao aminy. Io fanamasinana io dia mivoatra amin'ny alàlan'ny fanomezana tanjaka masina, izay katsahin'ny olo-masina rehetra hahazoana, manery fiainana any an-danitra amin'ny fankatoavana an-tsitrapo ny didin'i Kristy rehetra.

Faharetan'ireo Olomasina. Ireo izay neken'Andriamanitra tao amin'ilay Malalany sy nohamasinin'ny Fanahiny dia tsy hiala tanteraka na oviana na oviana amin'ny toetry ny fahasoavana, fa haharitra hatramin'ny farany. Ary na dia lavo amin'ny alàlan'ny tsirambina sy ny fakam-panahy amin'ny ota aza izy ireo, ka mampahory ny Fanahy ireo, manimba ny fahasoavany sy ny fiadanany ary mitondra latsa amin'ny fiangonana sy ny fitsarana ara-nofo ho an'ny tenany; kanefa havaozina indray ho amin'ny fibebahana izy ireo ary hotehirizan'ny herin 'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny finoana ho amin'ny famonjena.

Ny fiangonana. Jesosy Tompo no Lohan'ny fiangonana, izay misy ny mpianany marina rehetra, ary ao Aminy no ampiasana ny fahefana rehetra amin'ny governemanta. Araka ny didiny, ny Kristiana dia tokony hampifangaro ny tenany amin'ny fiangonana manokana; ary ho an'ireo fiangonana tsirairay ireo dia nomeny fahefana ilaina hitantana ny lamina, ny fifehezana ary ny fanompoana izay notendreny. Ny mpiandraikitra ara-dalàna amin'ny fiangonana dia eveka (na loholona) sy diakona.

Batisa. Ny Batisa dia ôrdônansin'ny Tompo Jesosy, voatery amin'ny mpino rehetra, izay ampidirina anaty rano amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho famantarana ny fiombonany amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ny famelana ny helony sy ny nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra hiaina sy handeha amin'ny fiainam-baovao.

Ny Fanasan'ny Tompo. Ny Fanasan'ny Tompo dia ôrdônan'i Jesosy Kristy hotanterahina amin'ny mofo sy divay ary hotandreman'ny fiangonany hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Tsy midika izany fa fahafoizan-tena. Natao hanamarihana ny fahafatesany izany; hanamafisana ny finoan'ny kristiana; ary ho fatorana, antoka ary fanavaozana ny fiombonany Aminy sy ny fiombonam-piangonany.

Andron'ny Tompo. Ny soratra masina sy ny fiangonana ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manome ohatra ny amin'ny fivoriana amin'ny Andron'ny Tompo (izany hoe Alahady) ho an'ny famakiana sy fampianarana ny Tenin 'Andriamanitra, ny fanompoana, ny vavaka ary ny fifampaherezana - mandrisika ny hafa ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Mety ny mijery ny Andron'ny Tompo ho fankalazana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy fanavotana ny olony.

Fahafahan'ny feon'ny fieritreretana. Andriamanitra irery no Tompon'ny fieritreretana, ary navelany ho afaka amin'ny fotopampianarana sy ny didin'ny olona izay mifanohitra amin'ny Teniny na tsy voarakitra ao anatiny. Koa satria voatendrin'Andriamanitra ny mpitsara, dia tokony hanaiky azy ireo amin'ny zavatra rehetra izay "ara-dalàna" na tsy mifanohitra amin'ny Soratra Masina isika.

Ny Fitsanganana amin'ny maty. Ny vatan'olombelona aorian'ny fahafatesany dia miverina ho vovoka indray, fa ny fanahin'izy ireo dia miverina avy hatrany amin'Andriamanitra - ny marina hiara-hipetraka Aminy, ary ny olon-dratsy hotehirizina ao ambanin'ny haizina ho amin'ny fitsarana. Amin'ny andro farany, hatsangana ny vatan'ny maty rehetra, na ny marina na ny tsy marina.

Ny fitsarana. Andriamanitra dia nanendry andro izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay samy handray araka ny asany avy: ny ratsy fanahy dia hiditra amin'ny famaizana mandrakizay, ary ny marina kosa dia hiditra amin'ny fiainana mandrakizay.

Recent Posts