-Fanahy Masina (6)

Fanahy Masina (6)

Salama, tongasoa eto amin'ity kilasy ity amin'ny Fanahy Masina.

Ity dia kilasy ho an'ny Mpino Vaovao hanatanjaka anao amin'ny finoanao ary hanampy anao hahatakatra Ilay olona sy ny asan'ny Fanahy Masina ao am-ponao Na aiza na aiza misy anao.

OK, ny zavatra manaraka azontsika atao. 

Eritrereto. 

Na te-hahatakatra ny momba ny Fanahy Masina dia mety halahelo izy. 

Izany teny manokana izany dia midika hoe natao mampalahelo. 

Ary heverinao fa nahoana ny Fanahy Masina no halahelo ny zavatra rehetra ananany? 

Afaka mahazo ny zava-drehetra izy. 

Nahoana izy no tokony halahelo? 

Satria tia antsika izy. 

Ary indraindray, ary te hitarika antsika sy hitarika antsika izy ary indraindray isika dia manao zavatra mampalahelo azy na mampalahelo azy. 

Indrindra rehefa manota isika. 

Voalaza ao amin'ny. 

Andriamanitra dia nanome antsika izay rehetra ilaintsika mikasika ny fomba tokony hitondrantsika ny fiainantsika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. 

Nomeny antsika ny zava-drehetra. 

Saingy indraindray isika dia hijery zavatra izay tiantsika. 

Tsy tsara izany na hanao zavatra tsy tsara ho antsika isika satria diso lalana noho ny nofontsika na zavatra tiantsika hatao. 

Ary hanao izany zavatra izany izahay. 

Ary izany dia lasa fahotana. 

Ary vokatr'izany dia malahelo ny Fanahy Masina. 

Noho izany, izao no lazain'ny Fanahy Masina, oay, vitako ity. 

Lasa aho. 

Tsia, tsy manao izany izy. 

Satria ny otantsika dia voasaron’ny ran’i Kristy, dia mitoetra eo izy, fa izy no eo. 

Tena malahelo ny fony. 

Ka inona no mitranga amin'izany alahelo izany? 

Te-hamerina ny lamosiny any amin’ilay toerana ananantsika ilay fiombonana feno sy mahafinaritra miaraka amin’ny ray sy ny zanaka amin’ny alalany Izy. 

Ary vokatr'izany dia hiasa izy hanao izany. 

Ataovy tena ao am-pon'izy ireo fa takatsika fa nanota izy ireo. 

Mba hahafahany manampy antsika hiatrika izany, dia ao amin’ilay fandehanana mety hanotantsika, mba hahafahantsika miverina ao amin’ilay fiombonana feno tanteraka. 

Ao amin’ny Efesiana 4, dia miresaka izany. 

Teo no niavian’ity iray amin’ireo fanambarana mampalahelo ny Fanahy Masina ireo. 

Ary raha ny marina ao amin’ny toko efatra manontolo sy ny fiandohan’ny toko fahadimy ao amin’ny Efesianina, dia misy zavatra 35 voatanisa. Afaka mampalahelo ny Fanahy Masina izany. 

Ny teny mampahory ny Fanahy Masina dia tonga amin'ity fizarana manokana ity manao hoe, aoka tsy hisy teny ratsy na ratsy hivoaka amin'ny vavanareo, fa ny teny tsara ho fampaherezana na hahasoa ny olona ihany. 

Mahatsiaro ho tsara kokoa. 

Ary ataovy mafy orina amin'ny fahamarinana araka izay ilainy izany, mba hahazoany fahasoavana ho an'izay mihaino. 

Aza mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra, Izay nanisiana tombo-kase anareo tamin'ny andro fanavotana. 

Ka ny tondroin'io andininy manokana io dia izay lazaintsika. 

Ary indraindray dia antsika izany. 

Mety ho fironantsika milaza zavatra ratsy momba ny olona isika dia nanao zavatra ratsy tamintsika izy ireo. 

Niezaka nanala anay tamin’ny asa izy ireo. 

Nanao karazan-javatra ratsy rehetra taminay izy ireo na ary indraindray dia ianao ihany, ianao na ny vadinao dia hiteny zavatra tsy tsara. 

Na hiteny ratsy olona ianao ka ny vokatr'izany dia malahelo ny Fanahy Masina satria tiany ny resakareo rehetra. 

Izay rehetra lazainao dia mampandroso. 

Amin'Andriamanitra, ary amin'izany karazana teny izany dia fahatezerana mangidy ireo karazana zavatra rehetra izay hita any amin'ny toerana hafa amin'ity andalana ity. 

Hampalahelo ny Fanahy Masina izy ireo, ka tian’ny Fanahy Masina hataontsika izany. 

Fantaro izao ny alahelony, ahoana no ahafantaranao fa malahelo izy noho ny toe-javatra iray? Heveriko fa ny dikan'izany dia ny hoe mila mahatakatra hoe iza ny Fanahy Masina no mitoetra ao anatinao. Omeko, efa nomeko matetika ity ohatra ity raha izaho. Efa 47 taona aho no nanambadiana. 

Saingy indraindray aho dia hilaza zavatra amin'ny vadiko. 

Mampahory azy izany ary vetivety ihany. 

Misy zavatra fantatrao no holazaiko, tsy dia tsara fanahy loatra. 

Eny, tsy handositra sy hisaraka amiko izy amin'izay fotoana izay. 

Fa ny fifandraisantsika. 

Somary simba amin'io fotoana io na mangina be. 

Izaho sy i Will vadiko dia hiondrika ary mbola handeha lavitra. 

Nanana ity aho. 

Nitranga ara-bakiteny aho indray andro ary nilaza zavatra hadalana aho. 

Reraka sy noana aho ary nisy zavatra tsy nety nilazako dia lasa aho. 

Ho an'ny asa dia niditra tao amin'ny fiarako aho, izay tao amin'ny garazy ary hoy ny Fanahy Masina. 

Tena nampalahelo izany. 

Dia nivoaka ny fiarako aho, niverina niala tsiny taminy. 

Nofihiniko izy dia hoy aho hoe miala tsiny fa hadalana izany teny izany. 

Hitanareo, izany no mampalahelo ny Fanahy Masina. 

Fa fantatro ny vadiko. 

Ary ny zavatra nolazaiko dia nampalahelo azy ny nahafantatra izay mety hampalahelo ny Fanahy Masina. 

Izao no napetrany ho antsika dia ny mahafantatra ny Fanahy Masina miasa ao anatinareo. 

Ary hahalala azy. 

Amin'ny maha olona mitoetra ao anatinareo, raha tsy mitoetra ao anatinareo, dia efa nomena anareo Izy amin'ny maha mino an'i Kristy Jesosy. 

Ary ny tanjontsika amin’ny maha-Kristianina antsika dia ny hiara-mandeha amin’ny Fanahy Masina amin’ny fomba ahafantarantsika rehefa malahelo izy. 

Ary izaho, fantatrao. 

Nofihiniko ny vadiko dia nifampijery izahay ary. 

Namaha izany izahay ary niverina niasa aho ary. 

Feno fifaliana aho. 

Ary nanao izany koa izy. 

Fantatrao fotsiny fa nahafantatra aho fa tsy nety ny nataoko, ka izay no mampalahelo ny Fanahy Masina, ary matetika ny zavatra ataontsika no fahotana ka tsy tian'ny Fanahy Masina hataontsika. 

Fa hanao an’ireo isika, ary ireo dia zavatra mampalahelo ny Fanahy Masina, ary milaza amintsika zavatra momba ny toetran’ny Fanahy Masina izany ankehitriny. 

Mifanerasera aminao mandrakariva izy. 

Ny toe-javatra rehetra izao dia tsy voatery ho ao anatin'ny toe-javatra ara-panahy fotsiny. 

Mamaky Baiboly sy ny zavatra toy izany isika. 

Eo amin’ny fiainana andavanandro izany ary tian’Andriamanitra hitondrantsika ny tenantsika amin’ny rehetra. 

Miaina amin’ny fomba tsy hampalahelo ny Fanahy Masina satria miasa amin’ny alalantsika ny Fanahy Masina. 

Noho izany, ny toe-javatra rehetra izay alehanao dia takatrao, oh, ny Fanahy Masina no nitondra ahy teto ary manana antony hahatongavako eto izy. 

Indraindray dia ny ho fahazavana ho an’i Kristy fotsiny amin’izany toe-javatra izany. 

Tsy voatery milaza zavatra betsaka. 

Saingy indraindray dia miditra ny fanatrehanao. 

Ny Fanahy Masina no miara-mandeha aminao, ary mitondra fiadanana sy fiononana ao anatiny. 

Ao anatin'izany toe-javatra izany dia tsy mahagaga izany. 

Izany hoe tsy afaka manazava izany ianao. 

Ary mitranga izany rehefa mandeha miaraka amin'ny Fanahy Masina isika. 

Fihetseham-po hafa izay afaka manao izany dia hitantsika eto ny filan-dratsy, lainga lainga fahatezerana diso. 

Mangalatra halatra, teny tsy mahasoa na ratsy fahatezerana. 

Ny fitenenana ratsy, ny fitenenana ratsy na ny fihetsika ratsy atao amin’ny olona. 

Ireo zavatra rehetra ireo dia fahotana izay azontsika atao, fa ny Fanahy Masina dia malahelo noho ireo fihetsika ireo. 

Manao ny Fanahy Masina. 

Mialà vokatr'izany, tsia, tsy izy. 

Mihena anefa ny asany eo amin’ny fiainantsika. 

Inona no fomba tsara indrindra? 

Ho ary izay hitranga dia ny fiadanantsika, ary ny hafaliantsika dia ho levona. 

Hihena be izany ary ho lasa isika. 

Eh, noho ny tsy fahampian'ny teny tsara kokoa, matetika aho dia mety ho tezitra. 

Ary tapahako ny tenako. 

Avy amin'ny asan'ny Fanahy Masina ary tampoka dia miezaka mifehy zavatra aho. 

Ary tsy afaka manao asa tsara aho amin'ny fifehezana na inona na inona. 

Raha ny marina, tsy izany no tian’ny Fanahy Masina hataontsika. 

Izy no mifehy ny zava-drehetra, ary mitarika antsika sy mitarika antsika amim-pahalemem-panahy. 

Ary ny zavatra hitranga dia ny fiadanantsika. 

Nesorina tamintsika, na nihena be tao am-pontsika. 

Ary tiako io zava-misy io fa rehefa mandeha miaraka amin'ny Fanahy Masina isika dia tokony hahazo fiadanana sy fifaliana. 

Tena tsy mampino izany. 

Ary lasa mahafinaritra izany satria mandeha amin'ny toe-javatra misy izaho sy ny vadiko ary mahita ny fiadanan'Andriamanitra miantraika amin'ny zava-drehetra manodidina azy. 

Ary, ary izany dia toe-javatra mahafinaritra ho antsika, ary avy eo Andriamanitra dia afaka mampiasa izany fahafahana ny olona mahatsapa fiadanana ao am-pontsika eo amin'ny fiainantsika. 

Ho fotoana ahafahan'ny Fanahy Masina miresaka amin'izy ireo, ary nahita fotoana sy toe-javatra aho izay nilazan'ny olona tamiko fa misy andiana mahafinaritra. 

Misy ampahany mahafinaritra manodidina anao. 

Nahoana ianao no manana an'io tapany io? 

Fotoana tena tsara hitenenana ho an'ny rehetra hitenenana ho an'i Kristy. 

Ary ny asan’i Kristy sy ny filazantsara. 

Afaka mandroso lavitra kokoa amin’ny fifandraisantsika ratsy amin’ny Fanahy Masina isika amin’ny fanoherana azy. 

Ary misy soratra masina maromaro ao. 

Hitantsika ary voalaza fa nanohitra ny Fanahy Masina izy ireo ary hitantsika fa tsy tsara atao ireo ary ireo. 

Asa 75 

Ity no Steven niresaka tamin'ny vahoaka tamin'ny vahoaka marobe, ary niresaka tamin'ny mpitarika izy. 

Amin'ny vahoaka jiosy, ny. 

Ny Fariseo sy ny Sadoseo, ary ianareo dia mafy hatoka foana. 

Izany hoe maditra ianao. 

Te-hanao ny tenanao ianao nefa tsy voafora ao am-ponao. 

Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy fiovana ao anatinao manoloana an'Andriamanitra. 

Ianao, fantatrao daholo ny momba an'Andriamanitra sy ny soratra masina amin'ireo zavatra ireo, saingy tsy niova ny fonao tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. 

Ary ny sofinareo dia manohitra ny Fanahy Masina mandrakariva ka manao hoe: Fantatro hoe iza ny Fanahy Masina, ka tsy te hiresaka aminy aho. 

Tsy tiako ho fantatra na inona na inona izy satria efa fantatro daholo izany. 

Ary manao tahaka ny nataon-drainao ianao, ary izy dia miresaka ny amin'ny Testamenta Taloha, izay nanirahan'Andriamanitra mpaminany ho azy ireo mba hiresaka aminy, ary amin'ny farany dia hamono ireo mpaminany ireo izy ireo, ary tsy te hihaino izy ireo. azy satria fantany fa izy ireo no miteny. 

Ny feon’Andriamanitra, nefa tsy te-handre izany izy ireo. 

Izany dia manohitra ny Fanahy Masina. 

Mihoatra noho ny mampalahelo ny masina fotsiny izany. 

Fantatrao, indraindray isika dia lavo ao amin'ny ota fotsiny ihany no latsaka ao amin'ny fahotana. 

Tonga ihany izy io ary manaiky izany isika. 

Ary manao izany isika, fa ny fanoherana ny Fanahy Masina dia mahery kokoa noho ny fahafantarana ny tokony hatao sy ny filazana hoe: Tsy hanao izany aho, ary izany dia manohitra ny Fanahy Masina. 

Tsy te hanao izany ianao. 

Ao amin’ny Eksodosy 32. 

Izany no nitranga, fony tany an-efitra ny Zanak'Isiraely, hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Efa hitako ity firenena ity, fa, indro, firenena madi-po sy maditra izy. 

Avelao aho ankehitriny mba hirehitra amin'ny fahatezerako. 

Ary tamin'izany toe-javatra izany dia nitondra azy nivoaka avy tany Egypta tamin'ny tanana mahery izy. 

Ary avy eo dia niakatra tany an-tendrombohitra i Mosesy mba hiresaka amin’Andriamanitra sy mba hahazo ny lalàna. 

Ary ny fomba fitondran-tenany koa. 

Manomboka miteny sy manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary nanao zanak'omby volamena izy ireo. 

Ireo Arona mpisoronabe nilaza fa naka volamena izy ka natsipiny tao anaty afo, ary nisy ombilahy kely volamena nivoaka. 

Fantatrao izay? 

Tena mahavariana ahy ny nilazany an'izany, saingy tamin'ny nanaovany izany dia hoy izy ireo: Eny, isika, io ombilahy kely io no nitondra antsika nivoaka avy tany Ejipta. 

Ity ombivavy ity no nitondra antsika nivoaka avy tany Egypta, ka dia hiankohoka eo anatrehany isika, satria Andriamanitra. 

Tsy fantatray izay nitranga. 

Izy, dia nanjavona niaraka tamin'i Mosesy ary angamba Mosesy tany an-tendrombohitra. 

Efa maty izy ary iza no hitarika antsika ankehitriny? 

Ary noho izany izy ireo toy izay hiandry an'Andriamanitra hiteny amin'ny alalan'i Mosesy? 

Nanamboatra ity zanak'omby volamena ity izy ireo ary manohitra izany. 

Izany dia ny fahafantarana ny tokony hatao sy ny filazana fotsiny hoe tsia fa tsy hanao aho. 

Ataovy izany. 

Isaia 6310. Niodina sy nampalahelo ny fahafatesan’ny Fanahy Masina izy ireo, izay nivadika ho fahavalony, ary niady taminy Izy. 

Hitantsika teo amin’ny tantaran’ny Isiraely rehetra fa hahazo mpitsara marina na mpanjaka marina izy ireo, ary hanompo an’Andriamanitra mandritra ny fotoana maharitra. 

Mety ho faty io mpitsara io na. 

Mety ho faty ary na hisy mpanjaka vaovao ho avy ka tsy miara-mandeha amin’Andriamanitra. 

Ary avy eo dia miala amin'ny lalany izy ireo, ary mahafantatra ny tokony hatao. 

Ary izany no fikomiana sy fanoherana ny Fanahy Masina. 

Tonga amin'ny faran'ny fizarana ity isika. Ary nahafinaritra ny niaraka taminao, ary matoky aho fa nanomboka nanompo ny fonao ny Fanahy Masina ary hanohy hanompo ny fonao.

Faranako miaraka amin'ny soratra masina ity:

"Fa ianao kosa, ry malala, dia ataovy izay hinoanareo ny finoanareo masina indrindra sy mivavaka amin'ny Fanahy Masina, ary mitoera ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika izay mitondra fiainana mandrakizay." Joda 1: 20-21

Hihaona aminao indray izahay atsy ho atsy.

Fianarana farany