-Fanahy Masina (5)

Fanahy Masina (5)

Salama, tongasoa eto amin'ity kilasy ity amin'ny Fanahy Masina.

Ity dia kilasy ho an'ny Mpino Vaovao hanatanjaka anao amin'ny finoanao ary hanampy anao hahatakatra Ilay olona sy ny asan'ny Fanahy Masina ao am-ponao Na aiza na aiza misy anao.

Ny zavatra hafa azon’ny Fanahy Masina atao dia ny mitomany. 

Izay zavatra mahaliana ny mieritreritra. 

Nahoana no te hitomany ny Fanahy Masina? 

Tsy azoko antoka fa tena izy. Anisan'ny toetrany izy io. Ao amin’ny Galatiana 46, hoy izy, satria zanaka ianareo, dia nirahin’Andriamanitra ho ao am-pontsika ny Fanahy Masina. 

Hoy ny ABBA. 

Ray ary izany no mitaraina ao am-pontsika sy ao anatin'izany fotoana lalina izany. 

Ny fanerena sy ny fahasarotana mety hahitanao ny tenanao ao amin'ny Fanahy Masina dia ao anatinao ny fahatakarana izany ary mitaraina ABBA izy. 

Ampio io olona io. 

Ampio izy ireo hahatakatra fa miaraka amin’izy ireo Aho ka omeko fiadanana ao anatin’izao toe-javatra izao. 

Misy fotoana aho miditra amin'ny toe-javatra sarotra ka tsy hitako izay hatao ary ny sasany izao dia nianatra fa izay angamba no toe-javatra tsara indrindra hipetrahana ary mipetra-potsiny sy ao am-poko. 

Reko ny Fanahy Masina mitomany ray, Dada. 

Hery ao anatin'ity olona ity, ary fantatro ny fiadanan'Andriamanitra fa na sarotra toy inona aza ny zava-misy, dia momba ahy Andriamanitra ary mitomany ao anatiko ao izy. 

Heveriko fa ho hitanao ny fotoana laninao amin'ny vavaka, indrindra fa irery. 

Ho hitanao ny fahaizanao mandre ny Fanahy Masina mivavaka amin’ny alalanao, ary heveriko fa tena zava-dehibe izany. 

Mandany fotoana irery miaraka amin'Andriamanitra, nefa takatrao fa mitaraina ho anao amin'ny rainy izy. 

Afaka mivavaka izy. 

Ao amin’ny Romana 826, ohatra, dia toy izany koa ny Fanahy manampy ny fahalementsika, satria tsy haintsika ny mivavaka araka ny tokony ho izy. 

Fa ny Fanahy no mifona amintsika amin'ny fitarainana lalina noho ny teny. 

Ary izany dia sary mahafinaritra ny amin’ny Fanahy Masina ao anatintsika. 

Mivavaka ho antsika. 

Amin'ny ray sy amin'ny zanany. 

Ary izany no ataony. 

Ary izany no ataony, ary izany dia mitaraina amin’Andriamanitra. 

Is A dia traikefa mahafinaritra ary rehefa miara-mipetraka amin'Andriamanitra ianao ary manomboka mivavaka ary mandany fotoana fa tsy mangataka amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra fotsiny ny lisitry ny zavatra fantatrao fa mila sakafo aho izao maraina izao. 

Mila maka izany any ho any aho. 

Ireo karazana zavatra ireo. 

Ny zavatra rehetra ilaiko, fitaterana. 

Ireo no zavatra azonao angatahina amin’Andriamanitra. 

Fa tonga any amin'ny toerana ilanao ara-panahy ianao ary mahatsapa fa ny Fanahy Masina dia mivavaka ao anatinao. 

Moa ve izany? 

Tena zava-dehibe ve ny mahatakatra hoe tiako izany? 

Ohabolana misy teny hoe ao. 

Raha ny tena izy. 

Hovakiantsika eto izany. 

Eo amin’ny andininy faha-34. Iza no nanameloka an’i Kristy Jesosy ho toy ny efa maty? Eny. fa Izay natsangana ho eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra kosa no mifona ho antsika. 

Ary avy eo amin'ny Hebreo. 

725. Koa dia mahavonjy mandrakizay izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany koa Izy, satria velona mandrakariva Izy mba hanao fifonana ho azy. Teny tena mahaliana ny fanelanelanana. 

Izay lazainy dia. 

Misy olona mila izany ary tena eo ambany vesatry ny filana izy ka tsy fantany izay tokony hatao. 

Ny mpanelanelana dia olona iray mijoro eo anelanelan'ny olona mila fanampiana. 

Ary fantany ilay olona afaka. 

Fenoy ny filana rehetra. 

Ary mba hanome hevitra anao fotsiny. 

Mety ho toy ny mpanelanelana tokoa ny mpisolovava. 

Noho izany dia misy olona sahirana, olana ara-dalàna, ka ny mpisolovava no mijoro eo anelanelany. 

Ny olona sahirana sy ny mpitsara afaka mitantana na manampy izany filàna izany. 

Ary avy eo dia azony atao ny manazava amin'ny mpitsara fa tsy mety izany, na mety izany ary afaka manapa-kevitra ny mpitsara. 

Amin'ny olona mila fanampiana. 

Izany no sarin'ny mpanelanelana. 

Ary ny mahagaga dia ny Fanahy Masina dia Andriamanitra mihitsy. 

Ary fantany daholo izay ilaintsika. 

Efa ela be talohan’ny nanononantsika azy ireo no fantany, nefa fantany tsara izay ilaintsika ara-panahy. 

Ary mitaraina amin-drainy mandrakariva izy. 

Ho an'ireo filana ara-panahy ireo, ary mahafinaritra izany. 

Afaka mivavaka izy. 

Tsy mipetraka fotsiny izy fa mivavaka ho antsika ary mivavaka amin’ny alalantsika. 

Tonga amin'ny faran'ny fizarana ity isika. Ary nahafinaritra ny niaraka taminao, ary matoky aho fa nanomboka nanompo ny fonao ny Fanahy Masina ary hanohy hanompo ny fonao.

Faranako miaraka amin'ny soratra masina ity:

"Fa ianao kosa, ry malala, dia ataovy izay hinoanareo ny finoanareo masina indrindra sy mivavaka amin'ny Fanahy Masina, ary mitoera ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika izay mitondra fiainana mandrakizay." Joda 1: 20-21

Hihaona aminao indray izahay atsy ho atsy.

Fianarana farany