-Fanahy Masina (4)

Fanahy Masina (4)

Salama, tongasoa eto amin'ity kilasy ity amin'ny Fanahy Masina.

Ity dia kilasy ho an'ny Mpino Vaovao hanatanjaka anao amin'ny finoanao ary hanampy anao hahatakatra Ilay olona sy ny asan'ny Fanahy Masina ao am-ponao Na aiza na aiza misy anao.

Amin'ireo fivoriana maromaro manaraka dia hiresaka momba ny Fanahy Masina amin'ny maha-olona isika. 

Ankehitriny, tamin'ireo fivoriana maromaro farany dia niresaka momba ny Fanahy Masina amin'ny maha Andriamanitra sy isika. 

Tsy maintsy niezaka nanampy anao hahatakatra fa ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. 

Tena zava-dehibe izany, matetika noho ny zavatra hitantsika ao amin'ny soratra masina momba ny Fanahy Masina. 

Heverintsika ho toy ny hery izy, toy ny rivotra toy ny afo, satria voalaza ho toy ireny zavatra ireny izy. 

Ary noho izany dia mihevitra isika fa miezaka mihevitra ny Fanahy Masina ho hery. 

Noho izany, ohatra, amin'ny maha-fandresena azy, dia lazaina ho fandresena izy. 

Nolazain’i Jesosy izany. 

Toy ny rivotra mitsoka, fa ny olana amin'ny fahazoana azy ho toy ny fandresena, ohatra, amin'izao fotoana izao ao amin'ity trano ity dia tsy misy rivotra, ka raha mihevitra ny Fanahy Masina ho mandresy fotsiny ianao raha tsy misy rivotra, dia tsy eto izy. 

Fa raha misy rivotra, dia eto ihany Izy. 

Any ivelany dia mety ho fantatrao tsara kokoa noho ny voalaza, ary indraindray dia mbola andro. 

Koa ny fahazoana ny Fanahy Masina toy ny. 

Ny hery ara-drariny dia tsy ny fomba tokony hahatakarantsika azy, noho izany dia ataontsika ho Andriamanitra izy ary takatsika ho Andriamanitra. 

Ary heveriko fa tena zava-dehibe ny hanaovana izany. 

Ary ankehitriny tiako ianao hanampy hahatakatra, hanampy anao hahatakatra fa olona izy. 

Ny olona. Izay mety ho fantatrao dia olona manana ny maha izy azy. 

Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manana reny na ray, rahalahy, anabavy, vady na vady ianao. 

Na ny ankizy, samy manana ny maha izy azy. 

Mihomehy izy ireo, mitomany, mihetsika amin'ny toe-javatra mety ho azonao. 

Izany no iny fiainany dia miresaka aminao izy ireo. 

Tsy mitovy amin'ny azonao atao ny mieritreritra zavatra hafa. 

Afaka mitia izy ireo, afaka mankamamy. 

Mety handratra izy ireo. 

Afaka malahelo na malahelo izy ireo noho ny zava-nitranga taminy. 

Fantatrao koa izy ireo na reny na ray, afaka mampionona anao izy ireo. 

Mety hanitsy anao mihitsy aza izy ireo amin’ny maha-ray aman-dreny anao. 

Ny ampahany manan-danja amin'izany dia manana toetra miavaka izy ireo. 

Eny, manana toetra miavaka ny Fanahy Masina ary hitantsika amin'ny alalan'ny Soratra Masina izany rehetra izany ary raha manana toetra miavaka izy ary olona izy. 

Dia tsy maintsy tonga saina tampoka ianao. 

Izay izy is olona izay any ho any. 

Ankehitriny ny ampahany mahafinaritra momba ny maha-olona ny Fanahy Masina. 

Izay mety hihetsika ao ianao sy ho an'ny olona rehetra manodidina azy dia ny toerana rehetra takatsika fa mino an'i Jesosy Kristy izy. 

Amin'ny asa vitany. 

Fantatsika fa mitoetra ao anatinao ny Fanahy Masina amin’ny maha-olona azy. 

Koa lasa zava-dehibe tokoa izany mba hanampiana antsika hahatakatra ny fomba hieritreretana ny Fanahy Masina amin’ny faniriako ary ny fanirian’ny Fanahy Masina dia ny mba hahafantaranao azy ho mpino mitoetra ao anatinao ho namana, ary izany no iantsoana azy. 

Ary izy dia zavatra maro hafa amin'io lafiny io, saingy tianay ny hahita azy ho toy izany toetra izany, ilay olona izay mitoetra ao anatinao, fa tsy hery fotsiny. 

Tsy raha mahatsapa tampoka ianao hoe izany no Fanahy Masina, ary rehefa tsy mahatsapa izany fahatsapana izany mihitsy ianao, dia mieritreritra ianao hoe, ny Fanahy Masina dia sahirana amin’olon-kafa. 

Tsy izy. 

Miaraka aminao izy. 

Ary mamaly anao izy. 

Te hitarika anao sy hitarika anao Izy. 

Amin'ny fotoana rehetra amin'ny andronao, ary. 

Ary asehoy anao. Ny fanatrehany sy ny fitarihany ary ny fitarihany amin’ny fitarihany. 

Ary izany dia lasa zavatra tena manan-danja eo amin’ny fahatakarantsika ny amin’ny Fanahy Masina ka tiantsika ny hahazo avy amin’ny soratra masina ireo zavatra isan-karazany azon’ny Fanahy Masina atao. 

Ny zavatra voalohany horesahintsika dia ny Fanahy Masina afaka miteny. 

Misy andinin-teny maromaro miresaka momba an’io. 

Misy fotoana impito ao amin’ny Bokin’ny Apokalypsy, ohatra, izay milaza hoe izay manan-tsofina. 

Aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy. 

Ary hita fa misy andiana hafatra nosoratan’ny apostoly Jaona koa. 

Fiangonana samihafa any Azia Minora. 

Ary amin'ny faran'ny tsirairay izay tian'ny Fanahy Masina holazaina amin'ny fiangonana tsirairay dia manana an'io fanambarana io izy. 

Tao izy. 

Avelao izy hihaino izay lazain’ny Fanahy, ary ao amin’ireo andalan-teny tsirairay ireo. 

Miresaka amin’ny fiangonana iray manokana momba ny fitondran-tenany izy ireo. 

Ohatra ao amin'ny Toko 3 andininy voalohany. Miresaka amin'ny Fiangonan'i Sardisy izy. 

Ary hoy izy: Fantatro fa manana anarana ianao. 

Fantatro ny asanao ary manana anarana hoe velona ianao, nefa maty. 

Misy teny mivantana ary miresaka amin'izy ireo izy. 

Hoy izy taminy. Mifohaza. Hamafiso ny zavatra sisa sy izay efa ho faty, fa tsy hitako izay vitanao eo anatrehan'Andriamanitro. 

Koa tsarovy izay noraisinao sy renao ary tandremo ary mibebaha. 

Koa raha tsy mifoha ianao, dia ho avy aminao toy ny mpangalatra Aho ka tsy ho fantatrao. 

Amin’ny ora inona no hankanesako atỳ aminareo, ka izy no miteny amin’izy ireo ny tari-dalana mazava tsara ho an’ity fiangonana ity. 

Ary mazava be ny ezahin’ny Fanahy Masina hotadiavina ato amin’ity fiangonana ity. 

Efa maty izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy miraharaha an'Andriamanitra izy ireo. 

Teo izy ireo no nisaraka. Ara-panahy avy amin’Andriamanitra noho ny safidiny, fa tsy ny safidin’Andriamanitra, fa lasa tafasaraka izy ireo. Izany no lazain’ny fanahin’Andriamanitra amin’izy ireo. Mifohaza. 

Ary noho izany ny tiako ho hitanareo eto dia ity fanahin'Andriamanitra ity dia niresaka mivantana tamin'izy ireo, ary hiresaka mivantana aminao Izy. 

Ary izany no takatsika fa miteny izy ao amin’ny Asan’ny Apostoly 16. 

Ary nanana nofy i Paoly ary nanana nofy izy. 

Ary misy olona mijoro eo anatrehany ka miteny hoe mankanesa aty aminay ary miresaha aminay. 

Ary dia nanomboka ny dia handeha hitady. 

Taiza ilay lehilahy nijoro tao amin’ilay nofy ary ary nino izy fa a. 

Sary avy amin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra azy handeha sy hiresaka amin'ireo olona ireo, ary noho izany dia mandeha amin'ny lalana samihafa sy amin'ny fotoana samy hafa izy. 

Nandritra ny dian'izy ireo dia nieritreritra izy hoe, eny, handeha amin'ity lalana ity aho ary ny Fanahy Masina dia niteny taminy ary nilaza fa tsia, tiako ianao handeha amin'ity lalana ity. 

Ary farany, dia tonga tany Filipy izy. 

Manomboka mijery ny manodidina ny toe-javatra mety izy. 

Mety hahatanteraka izany nofy nomen’Andriamanitra azy izany, ary ho vokatr’izany, dia niteny tamim-pahasahiana izy tamin’ny farany. 

Naiditra am-ponja izy. 

Ary any am-ponja izy. 

Nentin’Andriamanitra tao amin’io tranomaizina io anefa izy, tamin’ilay lehilahy tokony hiresahana taminy. 

Ary izany ilay, ilay mpiambina fonja, ilay mpiandry fonja Filipiana, ary izany no tena fiandohan'ny Filipianina. 

Any am-piangonana ankehitriny dia fomba tsy mahazatra ny fitarihana, saingy indraindray Andriamanitra dia mitarika anao amin'izany lalana izany. 

Ary izany no hitanay azy any Polonina sy izany. 

Hoy ny fanahy niteny. 

Satria indray mandeha dia milaza izy fa mandrara azy tsy handeha amin'ny lalana iray. 

Jesosy ao amin'ny Jaona 14 ary zava-dehibe izany satria. 

Lazain’i Jesosy amintsika izay hataony manokana ho anareo mpino Azy. 

Izany no Jesosy amin’ny ora farany niainany teto an-tany, nilaza fa haniraka ny Fanahy Masina ho anareo Aho ary handefa ny Fanahy Masina ho anareo. 

Ary hiresaka aminao izy. 

Ary toy izany koa ao amin'ny Jaona 14 dia milaza izy fa izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo fony Aho mbola tao aminareo. 

Koa fony i Jesosy teto an-tany niaraka tamin’ny apostoliny sy ny mpianany. 

Efa nolazainy tamin’izy ireo izany, hoy izy, fa rehefa ilay mpanampy? 

Izany no iray amin’ireo teny ilazana ny anaran’ny Fanahy Masina manontolo, dia ny Fanahy Masina, izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. 

Izy no hampianatra na hiteny aminao ny zava-drehetra. 

Hafatra mahafinaritra izany. 

Amintsika dia holazainy amintsika izay rehetra tian’ny ray sy ny zanany ho rentsika. 

Tsy misy tiako ny mijery azy io. 

Tsy misy miafina amintsika sy ny rainy. 

Tsy misy tsiambaratelo. Tsy misy mihitsy. 

Eto, ilay Andriamanitr’izao rehetra izao, ilay nahary ny faran’ny tany. 

Manana zavatra tiany holazaina amintsika izy ary hampita izany amintsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. 

Ahoana izao no ataony? 

Mbola hiresaka momba izany isika any aoriana any, saingy tiako ho azonao amin'ity fizarana ity izao fa miteny tsara ny Fanahy Masina. 

Miresaka amintsika amin’ny fomba isan-karazany izy. 

Voalohany indrindra, hiresaka amintsika amin’ny alalan’ny Soratra Masina izy. 

Izany indrindra no fomba iresahany amiko. 

mandray ny tenin’Andriamanitra aho. 

Namaky ampahany tamin’izany aho, ary ny Fanahy Masina. 

Mampifanaraka na miresaka amiko momba izay mihatra amiko ity andalana manokana ity. 

Ary izay no ankamaroan'ny resaka nataony tamiko. 

Matetika rehefa sendra toe-javatra aho. 

Ny Fanahy Masina dia hiresaka amiko momba ny andininy iray, ohatra, ny amin'ny fomba tokony hitondrako ny tenako mandritra ny toe-javatra iray izay mety hitranga amiko. 

Mizara indraindray aho rehefa mizara ny filazantsara amin'ny olona iray, ny. 

Ny Tompo dia hametraka a. Andininy ao am-poko ao an-dohako dia hiteny aho hoe, OK Tompo. 

Ary hizara io andininy io aho ary hahita ny Fanahy Masina manao asa ao am-pon'io olona io. 

Ary afaka izy. Afaka manampy anao izy na dia ao anatin’ny toe-javatra tsy azo heverina ho ara-panahy aza. 

Aiza no hanampian’Andriamanitra anao hahatakatra amin’ny alalan’ny fitarihany sy hiteny aminao ankehitriny ve izany feo mahery avy any an-danitra izany ka mipoitra sy manozongozona ny rindrina? 

Tsia, tsy izany karazana feo izany. Saingy rehefa manomboka mahafantatra ny Fanahy Masina ianao amin'ny fizotrany dia manomboka mianatra ny feon'ny Fanahy Masina ianao. 

Hitarika anao foana izany. Aiza no tian'Andriamanitra hisy anao raha manomboka izany. 

Raha feo manomboka mitarika anao amin'ny lalana diso ilay izy, dia azonao antoka fa tsy ny Fanahy Masina izany. 

Hiresaka momba izany isika any aoriana. Ao amin’ny andininy faha-13 amin’ny toko faha-16 dia milaza izy fa raha tonga ny Fanahy Masin’ny Fanahin’ny Fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra, satria tsy hiteny araka ny sitrapony Izy, fa hiteny na inona na inona. 

Taonan'ny ray sy ny zanany. Izy no hiteny, ka hambarany aminao na hanambara aminao izay ho avy. 

Ary amin’ny teny hafa, ny Fanahy Masina dia hiresaka amintsika ny amin’ny hoavintsika, ary izany no tiako ho takatrareo fa zavatra tena misy tokoa, zavatra tena manokana, zavatra izay hataon’Andriamanitra satria mitoetra Izy. 

Ao anatinao, tena mahagaga ny mahafantatra fa Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatinao. 

Tsy afaka nanao izany izy talohan’ny asa vitan’i Kristy. 

Tsy afaka nitoetra tao anatinao Izy, fa Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatinao, ary Izy no hiresaka aminao. 

Tonga amin'ny faran'ny fizarana ity isika. Ary nahafinaritra ny niaraka taminao, ary matoky aho fa nanomboka nanompo ny fonao ny Fanahy Masina ary hanohy hanompo ny fonao.

Faranako miaraka amin'ny soratra masina ity:

"Fa ianao kosa, ry malala, dia ataovy izay hinoanareo ny finoanareo masina indrindra sy mivavaka amin'ny Fanahy Masina, ary mitoera ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika izay mitondra fiainana mandrakizay." Joda 1: 20-21

Hihaona aminao indray izahay atsy ho atsy.

Fianarana farany