-Lesona amin'ny maha-mpianatra (27)

LID #27 – Ny fitsipiky ny Shamgar

Ity ny Dr. Ed Hoskins miarahaba anao amin'ny Lessons in Discipleship, andian-dahatsoratra natao hanampiana ireo mpino vaovao hiorina amin'ny finoany Kristiana. Ny Fitsipika Shamgar no fotoam-pivoriana anio. Voalohany, avelao aho hilaza aminao kely momba ny tenako. Dokotera misotro ronono aho izay nandany 34 taona tamin'ny fitsaboana fianakaviana sy ny fahasalaman'ny mpianatra. Lasa Kristianina aho 50 taona lasa izay ary nampian’ny Navigators tany am-boalohany tamin’ny finoako aho, fikambanana kristianina iraisam-pirenena tsy miankina amin’ny fivavahana, ary ny Hahafantatra an’i Kristy sy ny Hampahafantatra Azy no tanjona. Izaho dia mpiara-miasa tao amin’io fikambanana io nanomboka tamin’ny 1980. Ny lesona momba ny maha-mpianatra dia fitambaran’izay nianarako tao amin’ny Baiboly sy teo ambany fitarihan’ny Navigators. Izay nianarako tamin'izany dia ampitaiko aminareo. Ny Fitsipika Shamgar no fotoam-pivoriana anio.

Iza àry i Samgar? Nianatra momba an'i Shamgar aho, 45 taona lasa izay, tamin'ny lahateny nataon'ny Dr. John Ridgeway niaraka tamin'ny Navigators. I Samgara dia iray tamin’ireo mpitsara teo amin’ny Isiraely taorian’ny nahafatesan’i Josoa. Indroa ihany izy no voatonona ao amin’ny Baiboly, samy ao amin’ny Bokin’ny Mpitsara. Tokony ho 1400 tal.

Hoy ny andininy voalohany: “Ary nanarakaraka an’i Ehoda, dia i Samgara, zanak’i Anata, izay namely ny Filistina enin-jato tamin’ny fanindronan’omby. Izy koa no namonjy ny Isiraely. ( Mpitsara 3:31 ) Ny hany toerana hafa resahina dia ny toko roa tatỳ aoriana. “Tamin’ny andron’i Samgara, zanak’i Anata, sy tamin’ny andron’i Jaela, dia nilaozana ny lalana; nandeha tamin’ny lalana miolikolika ny mpandeha.” ( Mpitsara 5:6 ).

Nanatsoaka hevitra efatra momba ny fiainan'i Samgar ny Dr. Ridgeway avy amin'ireo andininy roa ireo. Voalohany, nonina tany amin’ny faritanin’ny fahavalo i Samgara. Fokon’ny mpiady sy ny Filistinina fahavalony mandrakizay no nifehy ny Israely. Lazainy fa nilaozana ny lalambe mahazatra ary tsy maintsy nandeha tamin'ny lalana miafina sy miafina ny mpandeha. Faharoa, nanomboka teo amin’ny toerana nisy azy i Samgar. Mpamboly tany an-tsaha izy. Fahatelo, nampiasa izay teny an-tanany i Samgara. Inona no nananany? Nanana fanindronan’omby izy, fitaovana fandavahana misy fitaovana roa, misy teboka amin’ny tendrony iray (manohana omby) ary fitaovana fandavahana vy amin’ny tendrony iray. Fahefatra, Samgara nahafaty Filistinina eninjato. Vokatr’izany dia namonjy an’i Israely i Samgara. Tsy maintsy ho namoy ny ainy tokoa ny miaramilan’ny Filistinina ka nitsoaka izy ireo. Farany dia nitahy ny zavatra nataony Andriamanitra.

Ireto misy naoty fanampiny vitsivitsy. Voalohany, misalasala aho raha nanao izany rehetra izany irery i Shamgar. Azo inoana fa nampiasa azy Andriamanitra mba hitadiavana olon-kafa ho amin'ny asany izay nanampy tamin'ny ezaka fanoherana an-tsokosoko nataony. Faharoa, raha ny fahalalako dia tsy misy ifandraisany mihitsy ny Filistinina fahiny sy ny Palestiniana ankehitriny, na dia ny teny Arabo ho an'ny Palestiniana aza dia ny teny anglisy hoe Filistinina. Noho izany, tsy misy fanamarinana mihitsy ny Isiraeliana amin'izao andro izao hivoaka hamono ny Palestiniana ankehitriny.

Andeha isika hianatra izay azontsika avy amin'ity andalana ity. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, 45 taona lasa izay, nanandrana nanahaka ny fitsipik'i Shamgar teo amin'ny fiainako aho. Manoro hevitra anao aho hanandrana izany koa.

Nomen’Andriamanitra fanomezana sy loharano sasany isika rehetra.
Manana fetra koa isika. Izao no fanontaniana manan-danja: Vonona ve isika hametraka ny fanomezam-pahasoavana ananantsika, ny fananantsika, ny fetrantsika ary ny fahafahana ananantsika eo amin’ny tongotr’i Jesosy? Afaka matoky azy ve isika fa hampiasa azy ireny amin’ny fomba rehetra heveriny fa mety mba “ho tonga ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra” ( Matio 6:10 )?

Mieritreritra ramatoa iray ao amin’ny fiangonantsika aho izay nody any amin’ny Tompo ankehitriny. Vehivavy tena nanan-talenta i Michelle, tamin'izy mbola zatovovavy, aretina mahatsiravina (sclérose amyotrophique laterale). ALS io – antsoina koa hoe aretin'i Lou Gehrig. Ny ALS dia miteraka fahasimbana miandalana ny nerveuse rehetra ao amin'ny vatan'ny olona iray. Mahatonga ny olona iray tsy hahafehy tanteraka ny hozatry ny vatana rehetra izany. Teo amin'ny fiafaran'ny androm-piainany, ny hany azony natao dia ny mampitsipiky ny masony sy manetsika rantsantanana iray. Saingy tamin'ny fampiasana ireo hozatra sisa ireo dia nanana fahaiza-manao 'teknolojia' ampy izy hampiasana tranonkala iray. Afaka nifandray tamin’ny olona eran-tany izy. Nifantoka tamin’i Jesoa Kristy ilay tranonkala ary nantsoina hoe “Meet My Friend.” Mahafantatra olona iray farafaharatsiny aho izay nahafantatra an'i Kristy noho ny tranokalany. Nody tany amin’ny Tompo i Michelle, dimy taona teo ho eo izay. Azoko antoka fa angamba ny zavatra voalohany reny tamin’ny Tompontsika rehefa tonga tany an-danitra izy dia ny hoe: “Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky”. Nanomboka teo amin’izay nisy azy i Michelle, tamin’izay nananany, ary nanao izay azony natao. Nitahy ny ezaka nataony Andriamanitra.

Andeha hofintinintsika ny zavatra nianarantsika tamin’ity famelabelarana fohy ity.
I Samgara dia iray tamin’ireo mpitsara voalohany teo amin’ny Isiraely taorian’ny nahafatesan’i Josoa. Hitantsika fa nanomboka teo amin’izay nisy azy i Shamgar, tamin’izay nananany, ary nanao izay azony natao – ary notahin’Andriamanitra!

Toy ny tamin’ny andron’i Samgar, izao tontolo izao feno fankahalana izay iainantsika. Nanao izay azony natao ho an’ny fanjakan’Andriamanitra izy, ary notahin’Andriamanitra ny ezaka nataony. Mety tsy ho manan-talenta araka izay heverintsika fa tokony hananantsika isika. Saingy toa an'i Shamgar, manomboka amin'izay misy antsika isika, manao izay vitantsika, amin'izay ananantsika, ary mijery an'Andriamanitra hitahy!

Inona no ananantsika? Samy manana zavatra miavaka nomen’Andriamanitra antsika isika tsirairay avy. Vonona ve isika hanome azy ireny ho amin’ny fanompoana azy?

Ny zava-dehibe dia ny hoe, na kely aza ny heverintsika fa ananantsika, dia omena an’i Jesosy izany ary avelantsika hampitombo izany, toy ny mofo sy ny hazandrano ( Lioka 9:16-17 ). Enga anie isika hampihatra ny Fitsipika Shamgar eo amin’ny fiainantsika ho voninahitr’Andriamanitra.

Eny, hahita anao indray isika amin’ny manaraka rehefa handalina ny lesona faha-28 amin’ny Lesona ho Mpianatra. Ny fotoam-pivoriana farany amin'ity andiany maha-mpianatra ity dia ny fanoharana Big Dipper. Izay no mamarana ny famelabelarana anio. Misaotra anao nandray anjara. Mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka dia hotahin'Andriamanitra sy hanaraka an'i Jesosy hatrany. Mendrika izy!

Fianarana farany